Skip to main content
Ingwerer Bern Mule
einfach

Bern Mule

erfrischend, fruchtig, scharf
Ingwerer Shot
einfach

Ingwerer Shot

erfrischend, fruchtig, scharf
Ingwerer Mate
einfach

Ingwerer Mate

erfrischend, fruchtig, süss
Gingerita
fortgeschritten

Gingerita

erfrischend, herb, sauer, scharf
Ingwerer Tonic
einfach

Ingwerer Tonic

erfrischend, bitter, scharf
Ingwerer Spritz
einfach

Ingwerer Spritz

erfrischend, fruchtig, scharf, süss
Dry Ingwerer
einfach

Dry Ingwerer

erfrischend, herb, scharf
Ingwerer Ingroni
einfach

Ingroni

erfrischend, bitter, herb, scharf
Ingwerer Glingwerer
einfach

Glingwerer

erwärmend, scharf, süss
Ingwerer Minzerer
einfach

Minzerer

erwärmend, scharf, süss
Ingwerer Moschterer
einfach

Moschterer

erwärmend, fruchtig, süss
Ingwerer Hot Bern Mule
einfach

Hot Bern Mule

erwärmend, fruchtig, scharf